פעילות תורנית -כולל אברכים יומי

זמן חורף תש"ף, נפתח כולל אברכים יקרים תלמידי חכמים ויראי שמים. הכולל נפתח במסירות נפש ללא בסיס כלכלי אלא רק מתוך הבנה שהיישוב זקוק לתורה שמגנא ומצלא, לכולל אברכים שיקום ויפעל בישוב, ושקול התורה ישמע במעלה עמוס ברמה במשך היום , ומעבר למעלות הרורות עצמן עוד מוסיף מעלה של אוירה ורוח טהרה של תורה ביישוב. קרן מעלה עמוס לקחה על עצמה גיוס התרומות עבור הכולל החשוב, מתוך מסירות נפש, תקווה גדולה, והבנה שהביאה להחלטה חשובה ודרמטית זו, שאין מנוס מלפתוח כולל, ובוודאי שהסייעתא דשמיא תיראה באופן ברור, בעזרת ה' יתברך.